ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά

Χρηματοδότηση έργου ΜΟΔΙΠ

Το έργο της οργάνωσης του τοπικού πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ, καθώς και της εξειδίκευσης (με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΑΣΚΤ και των Τμημάτων της) των κριτηρίων /  δεικτών αξιολόγησης και των πρότυπων εντύπων που έχουν υιοθετηθεί από την ΑΔΙΠ, υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο της πράξης «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜOΔΙΠ – ΑΣΚΤ» με MIS 344347, του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

EκθεσηΕξωτΑξιολογησηςΜΟΔΙΠ_AΣΚΤ_2015_signed