ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά

Χρηματοδότηση έργου ΜΟΔΙΠ

Το έργο της οργάνωσης του τοπικού πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ, καθώς και της εξειδίκευσης (με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΑΣΚΤ και των Τμημάτων της) των κριτηρίων /  δεικτών αξιολόγησης και των πρότυπων εντύπων που έχουν υιοθετηθεί από την ΑΔΙΠ, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜOΔΙΠ – ΑΣΚΤ» με MIS 344347, του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Βλ. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης.

Η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ επιδιώχθηκε μέσω της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΗΣ ΑΣΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123942, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ).

Κύριος σκοπός της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΗΣ ΑΣΚΤ» είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μέσω της υποστήριξης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) της ΑΣΚΤ με την παροχή της κατάλληλης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων ποιότητας. Η Πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Υποέργο 1, με τίτλο Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 5 διακριτά πακέτα εργασίας:

  ΠΕ 1: Εκπαίδευση ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επί θεματικών ενοτήτων που συνδέονται με τη διασφάλιση ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής αυτής 

  ΠΕ 2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές μέσω τυποποιημένων λειτουργικών διεργασιών/διαδικασιών ποιότητας (standard operating procedures, SOP’s)

  ΠΕ 3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου

  ΠΕ 4:  Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου

  ΠΕ 5:  Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ΑΣΚΤ

 2.  Υποέργο 2 με αντικείμενο την παραμετροποίησηhttps://www.modip.asfa.gr/wp-content/uploads/2023/12/ESPA.jpg, αναβάθμιση και γενικότερη αναδιοργάνωση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ.

Βλ. επίσης εδώ πληροφοριακό υλικό για την εκδήλωση δημοσιότητας της Πράξης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.