ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

Η ΜΟ.ΔΙ.Π της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) αποτελεί δομή του Iδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 4957/2022, N. 4009/2011 και Ν. 3374/2005). 

Η οργάνωση της ΜΟ.ΔΙ.Π. ενισχύθηκε μέσω της Πράξης με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜOΔΙΠ – ΑΣΚΤ» (MIS 344347) η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας Πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Εν συνεχεία, η λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίχθηκε μέσω της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123942, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ).