ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π.

Συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί δομή της Α.Σ.Κ.Τ., η οποία δημιουργήθηκε στις 28.5.2009 (απόφαση Συγκλήτου 28.5.2009, θέμα 3ο), με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού νομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 13 παρ. 2 εδάφιο ιβ  και του άρθρου 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν τροποποιημένες και συμπληρωμένες, η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

  1. Τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις του ως Πρόεδρο,
  2. Πέντε (5) καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
  3. Έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικού προσωπικού, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.), με δικαίωμα ψήφου όταν συζητιούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
  4. Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,
  5. Έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων (εφόσον υπάρχουν) ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, του διοικητικού προσωπικού, των μελών Ε.Ε.Π., των μελών Ε.ΔΙ.Π., και των μελών Ε.Τ.Ε.Π., πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων (εφόσον υπάρχουν) των προαναφερόμενων κατηγοριών ή με αποκλειστική ευθύνη των μελών των προαναφερόμενων κατηγοριών· και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο μη ορισμός εκπροσώπου των προαναφερόμενων κατηγοριών δεν συνιστά λόγο μη συγκρότησης ή λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής, με εξαίρεση τη θητεία του εκπρόσωπου των προπτυχιακών φοιτητών και του εκπρόσωπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων που ορίζονται με ετήσια θητεία.

Η παραίτηση και η αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. – από την Σύγκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 13 παρ. 2 εδάφιο ιβ  και του άρθρου 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν τροποποιημένες και συμπληρωμένες – είναι εφικτή μόνο μετά από τεκμηρίωση σοβαρού κωλύματος. Αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι εφικτή εάν το μέλος απουσιάζει με νόμιμη άδεια, μεγαλύτερη του ενός έτους. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών, ακόμα και αν μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι τα λοιπά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

Η διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. παρέχεται από τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π., η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Της Γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π. προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο οποίος τοποθετείται μετά από εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ.

 

Πράξη-απόφαση Συμβουλίου ανασυγκρότησης ΜΟΔΙΠ (28.1.2020) (Ω8Δ746Ψ8ΝΖ-ΧΟΤ)