ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά

Σκοπός

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, με σκοπό:

  • την ανάπτυξη της στρατηγικής πολιτικής και των απαραίτητων ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) της Α.Σ.Κ.Τ.,
  • την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) της Α.Σ.Κ.Τ.,
  • τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ.,
  • την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) της Α.Σ.Κ.Τ., στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
  • την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε., και
  • τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. των σχετικών με την αξιολόγηση διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Συνεδριάζει – μετά από πρόσκληση του Προέδρου της – τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο καθώς και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο.  Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων όπως αυτές ισχύουν τροποποιημένες και συμπληρωμένες, καθώς και από όσα αναφέρονται σχετικά στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).

Η/Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της υψηλότερης βαθμίδας που μετέχει στη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορούν να μετέχουν – μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. – μέλη κάθε κατηγορίας προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.

Η Διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων υποδομών και πόρων για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και την απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Σ.Κ.Τ., από ιδίους πόρους της Α.Σ.Κ.Τ., από εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή προγράμματα, καθώς και από δωρεές ή/και χορηγίες, εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.