ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά

Δείκτες αξιολόγησης

Κριτήρια Ποιότητας & Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ.

Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. (4_Εγχειρίδιο_Ποιότητας_ΕΣΔΠ_version_2). Στο άρθρο 72 του ν. 4009/2011 καταγράφονται τα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, όπως έχουν θεσπιστεί από την Α.ΔΙ.Π., και είναι τα εξής:

 1. Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
 2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 3. Η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
 4. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
 5. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 6. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,
 7. Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 8. Η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων, και
 9. Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη, και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.