ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

 • Ελληνικά

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), μετέχει των συναντήσεων της ΕΘ.Α.Α.Ε. και ενημερώνει τις ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επί θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας,
 • Αναπτύσσει συγκεκριμένη στρατηγική, πολιτική ποιότητας και διαδικασίες για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
 • Υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Α.Σ.Κ.Τ. και συνδράμει στην αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών και δράσεων που απορρέουν από αυτόν,
 • Υποστηρίζει τις πρυτανικές Αρχές στην κατάρτιση των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού,
 • Οργανώνει και έχει την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή των αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, καθώς και για την οργάνωση, υλοποίηση, λειτουργία, εφαρμογή, παρακολούθηση, και συστηματική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του εγχειριδίου του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. και την υποβάλλει στα αρμόδια όργανα διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ., με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση,
 • Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
 • Προγραμματίζει, συντάσσει και εισηγείται το ετήσιο χρονοδιάγραμμα – προγραμματισμό δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ευθύνεται για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού των προαναφερόμενων δράσεων,
 • Συγκροτεί ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ή/και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι προαναφερόμενες ομάδες εργασίες αναλαμβάνουν ή συμβάλλουν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, επεξεργασία και βελτίωση επιμέρους ενοτήτων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. και μεριμνά για την περιοδική υποβολή των δεδομένων αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
 • Υποστηρίζει και συστηματικά παρακολουθεί τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., συνεργάζεται για το σκοπό αυτό – με τις συγκροτούμενες ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα – Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.).
 • Μελετά τα αποτελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., λαμβάνει αποφάσεις επί ενδεχόμενων σφαλμάτων, παραλείψεων, και ενδεικνυόμενων ενεργειών και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων αυτών,
 • Παρακολουθεί τις προβλεπόμενες – από την ισχύουσα νομοθεσία – τελικές εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. και επιμελείται της αποστολής τους στην ΕΘ.Α.Α.Ε. όποτε αυτό απαιτείται,
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, με σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους,
 • Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
 • Μεριμνά για την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με το υλικό που προκύπτει κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης και της της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π.,
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως π.χ. της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑ.ΣΤΑ.), του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας κ.λπ. και ενημερώνει τις δομές και τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ. για τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης,
 • Συντάσσει την – ανά τετραετία – Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος και μεριμνά για την αποστολή της στην ΕΘ.Α.Α.Ε.,
 • Υποστηρίζει τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ. και συνεργάζεται με την ΕΘ.Α.Α.Ε. ως προς την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαδικασίας,
 • Δημιουργεί πρότυπα ερωτηματολόγια και απογραφικά έντυπα για την αξιολόγηση – από το φοιτητικό πληθυσμό, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλους αποδέκτες – της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Εκπονεί μελέτες και συγγράφει προτάσεις μεθοδολογίας για την εφαρμογή των όσων προαναφέρονται (στο 20),
 • Εισηγείται προς την Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. για θέματα που αφορούν συγχωνεύσεις, κατατμήσεις, μετονομασίες και καταργήσεις ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Παρακολουθεί την επικαιροποίηση των ιστοσελίδων της Α.Σ.Κ.Τ., με σκοπό την έγκριση, επαρκή παροχή και διάχυση της δημόσιας πληροφόρησης επί των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Παρακολουθεί τους διεθνείς πίνακες κατάταξης, συνεργάζεται με στελέχη των οργανισμών σύνταξης πινάκων κατάταξης, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα, ανακοινώνει τα ευρήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και σχεδιάζει δράσεις και ενέργειες βελτιστοποίησης της θέσης του Ιδρύματος στους προαναφερόμενους πίνακες κατάταξης,
 • Ενημερώνει την ηγεσία της Α.Σ.Κ.Τ. επί των διεθνών τάσεων και καλών πρακτικών αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • Μεριμνά για την συνεχή ανάπτυξη και την διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Μεριμνά για τη συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε., όσο και από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. και ιδίως δεδομένων που αφορούν τα Προγράμματα Σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Μεριμνά για την ανάλυση, την απεικόνιση δεδομένων ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, την πραγματοποίηση μελετών και ερευνών αναφορικά με την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου της Α.Σ.Κ.Τ., την ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων αυτών της ηγεσίας της Α.Σ.Κ.Τ. και τη χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλεία λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Α.Σ.Κ.Τ. και φροντίζει για τη δημοσιοποίηση και την προβολή τους,
 • Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο,
 • Προωθεί συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • Έχει κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Α.Σ.Κ.Τ. ή ανατίθεται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος.