ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

 • Ελληνικά

Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Πιστοποίηση, εκθέσεις, έγγραφα, κ.ά.)

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Γενικά

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του ΠΠΣ του TET, η παροχή υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικής εικαστικής εργαστηριακής και θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο φοιτητικό πληθυσμό του Τμήματος, καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου από τους διδάσκοντες του ΤΕΤ, αποτελούν πρώτιστο μέλημα και μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος, για την υλοποίηση των οποίων δεσμεύεται η ηγεσία του καθώς και όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του.

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας. Σκοποί, στόχοι.

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει το ΤΕΤ περιλαμβάνει:

 • σαφείς προδιαγραφές και μετρήσιμους στόχους,
 • κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής των οργάνων του Τμήματος,
 • περιγραφή των κατάλληλων πόρων,
 • περιγραφή σαφών συναφών μεθόδων αξιολόγησης που συνδυάζουν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικού ελέγχου,
 • καθορισμένους μηχανισμούς και διαδικασίες ανάδρασης για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής ποιότητας, και
 • ευρέως προσβάσιμα αποτελέσματα αξιολόγησης.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που – έχει συζητηθεί εκτενώς και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος – και ακολουθεί το ΤΕΤ:

 • είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, στην οποία περιλαμβάνονται διεθνείς πρακτικές και συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια κανονισμοί και διαδικασίες που στοχεύουν στη διαρκή βελτίωση του συνόλου των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ιδρύματος,
 • εφαρμόζεται μέσω της ΟΜΕΑ του Τμήματος,
 • έχει χαραχθεί με γνώμονα την συνολική υποστήριξη του προσανατολισμού του προσφερόμενου ΠΠΣ του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό επίπεδο,
 • δεσμεύεται στην εφαρμογή διαδικασιών και δράσεων ποιότητας που αποδεικνύουν: την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ, την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, την καταλληλότητα των προσόντων του συνόλου του διδακτικού προσωπικού, και την ποιότητα των υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών (Βιβλιοθήκη, Φοιτητική μέριμνα κλπ),
 • σκοπεύει στην επίτευξη της διαρκούς διασφάλισης – υψηλού επιπέδου – ποιότητας του παραγόμενου ακαδημαϊκού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού νομικού πλαισίου, τις αρχές που πρεσβεύει η ΑΔΙΠ, αλλά και ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)
 • διαμορφώνεται, παρακολουθείται, επανασχεδιάζεται, επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του και βελτιώνεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές εικαστικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα για τη βελτιστοποίησή του συνυπολογίζονται ανατροφοδοτικά στοιχεία από διαδικασίες αξιολόγησης και μέσα από δράσεις στις οποίες μετέχουν ο φοιτητικός πληθυσμός, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΤ αντικατοπτρίζει το όραμα και την αποστολή του Τμήματος και σκοπεύει στην επίτευξη (α) της διαρκούς διασφάλισης ποιότητας του παραγόμενου ακαδημαϊκού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος και (β) της συνεχούς βελτίωσης του ΠΠΣ, εξειδικεύεται στους ακόλουθους άξονες – δράσεις:

 • στη συνεχή αναμόρφωση και βελτίωση του ΠΠΣ και του παρεχόμενου ακαδημαϊκού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου,
 • στην περαιτέρω ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του ΠΠΣ,
 • στην συστηματική επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την απόκτηση προσόντων από το φοιτητικό πληθυσμό, σύμφωνα με όσα ορίζει το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • στη μείωση του ποσοστού του φοιτητικού πληθυσμού που εγκαταλείπουν ή καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,
 • στη βελτίωση της επίδοσης του φοιτητικού πληθυσμού,
 • στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων φοιτητικού πληθυσμού,
 • στην αξιοποίηση των αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του ΤΕΤ,
 • στην ενίσχυση του καλλιτεχνικού εικαστικού και θεωρητικού ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
 • στην αυξημένη παρουσία καλλιτεχνικών έργων που παράγει το ΤΕΤ στο πεδίο των εικαστικών τεχνών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
 • στη συνεχή βελτίωση των κτηριακών υποδομών, των υποδομών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας), των συνθηκών διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού πληθυσμούς στους εκπαιδευτικούς χώρους, και των συνθηκών εργασίας του διοικητικού προσωπικού,
 • στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των δύο Ακαδημαϊκών Τμήμάτων (ΤΕΤ & ΤΘΙΣΤΕ) της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ,
 • στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών με άλλα ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, μέσω προγραμμάτων διακρατικής ή άλλης συνεργασίας που να προβλέπουν ανάμεσα σε άλλες δράσεις και την κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού και διδακτικού προσωπικού,
 • στην οργάνωση διαλέξεων σημαντικών καλλιτεχνών, ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης σε συναφή θέματα με τα διδακτικά αντικείμενα,
 • στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνών και επιστημόνων από την ημεδαπή και την αλλοδαπή για διεκδίκηση θέσης μέλους ΔΕΠ,
 • στην εφαρμογή μέτρων αειφόρου ανάπτυξης για την μείωση των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούνται από την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος,
 • στην προσέλκυση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα, χορηγίες, δωρεές κλπ),
 • στην οργάνωση και βελτίωση προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, αυτοχρηματοδοτούμενων κύκλων μαθημάτων, σεμιναρίων κλπ,
 • στην περαιτέρω αξιοποίηση των Καλλιτεχνικών Εικαστικών Εκπαιδευτικών Παραστημάτων (Καλλιτεχνικοί Σταθμοί) για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η διασφάλιση της ποιότητας του ΤΕΤ στοχεύει:

 • στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας εκπαιδευτικών υπηρεσιών μάθησης, που παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση και χτίζουν γέφυρες εμπιστοσύνης εντός και μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών,
 • στη δημιουργία προϋποθέσεων εξωστρέφειας μέσα από προγράμματα διεθνούς κινητικότητας (π.χ. Erasmus+) ή μέσω απόκτησης εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων (π.χ. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης),
 • στην προώθηση ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση – δημοσιοποίηση των παραγόμενων έργων προς όφελος της τέχνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας,
 • στην ισχυροποίηση της εξωστρέφειας του Τμήματος προς την τοπική και ευρύτερη περιοχή και κοινωνία,
 • στη διαρκή βελτίωση της σύνδεσης των αποφοίτων του Τμήματος με την αγορά εργασίας καθώς και της συνεργασίας μελών ΔΕΠ ή Εργαστηρίων Κατεύθυνσης με εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους με ερευνητικούς εικαστικούς και πολιτισμικούς φορείς,
 • στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, με τη βελτίωση των ΤΠΕ του Τμήματος και με προτεραιότητα στη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Η διασφάλιση της ποιότητας του ΤΕΤ περιλαμβάνει τακτική αξιολόγηση των δομών και των προγραμμάτων σπουδών από εξωτερικούς φορείς ή και υπηρεσίες παρακολούθησης καθώς και ένα πλαίσιο δεδομένων εισαγωγής, διαδικασιών και δεδομένων εξαγωγής, δίνονται ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα εξαγωγής και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η διασφάλιση της ποιότητας δεν εγγυάται τη βελτιωμένη ποιότητα, αλλά είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της βελτίωσης της εκπαίδευσης, αφού περιλαμβάνει και καθορίζει τις πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που υποστηρίζουν σημαντικά το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, το οποίο και ευθύνεται με την εγγύηση της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών.

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διοίκησης και της δομής εκπαίδευσης του ΠΠΣ του ΤΕΤ και κρίσιμη παράμετρο στην εφαρμογή του φοιτητοκεντρικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), αφού προϋποθέτει τη δέσμευση σε κοινές αρχές που είναι απαραίτητες και διευκολύνουν τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης και συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Διαδικασίες που βασίζονται στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Το εφαρμοζόμενο από το ΤΕΤ σύστημα ECTS είναι το σύστημα πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Η χρήση του προαναφερόμενου συστήματος ECTS σε συνδυασμό με το πλαίσιο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών που απονέμει το Τμήμα, προσδίδει διαφάνεια στο ΠΠΣ, διευκολύνει την αναγνώριση και την κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει ως αποτέλεσμα το να γίνονται εύκολα δεκτοί οι απόφοιτοι του Τμήματος προς συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών από αναγνωρισμένες – υψηλού κύρους – αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Σχολές.

Τομείς δράσεις προς εκπλήρωση απαιτήσεων ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΕΤ

Όλα όσα προαναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα περί διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΕΤ, επιτυγχάνονται μέσω των ακόλουθων δράσεων συνεχούς παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης:

Α.      Το ΤΕΤ έχει προβεί στη συγκρότηση και λειτουργία:

 • Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και είναι αρμόδια για την εισήγηση στη Συνέλευση επί θεμάτων αναμόρφωσης του ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους τροποποιήσεων που αφορούν σε όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά Εργαστήρια Κατεύθυνσης, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα), σε τίτλους και περιεχόμενα μαθημάτων, στην εφαρμογή συστήματος ECTS, κλπ.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών εμπίπτει η ευθύνη για τη διαμόρφωση και τη συνεχή ετήσια αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις συνεχείς καλλιτεχνικές εικαστικές εξελίξεις, την αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ, την εφαρμογή πιλοτικών λύσεων και την παρακολούθηση και αξιοποίηση εξελίξεων και πρακτικών που εφαρμόζονται σε ΠΠΣ αντίστοιχων Ιδρυμάτων Τέχνης της αλλοδαπής.

 • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ του ΤΕΤ είναι αρμόδια για: (α) τη διαδικασία επικαιροποίησης (επεξεργασίας) και συλλογής των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των μαθημάτων από το φοιτητικό πληθυσμό του Τμήματος, (β) τη σύνταξη της ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης που περιλαμβάνει την ετήσια απογραφική έκθεση και την εσωτερική αξιολόγηση (αποτίμηση) των δυνατών – αδύνατων στοιχείων του Τμήματος καθώς και σχόλια και διαπιστώσεις επί της υλοποίησης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου που συντελείται από το Τμήμα, (γ) την καταχώρηση δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα από τα οποία αντλεί το συνδεδεμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ, (δ) την εισήγηση νέων βελτιωτικών ενεργειών και διαδικασιών ως ανατροφοδοτικών στοιχείων που προκύπτουν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του διδακτικού προσωπικού, και (ε) την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προαναφερόμενων διαδικασιών στη Συνέλευση του Τμήματος με ταυτόχρονη πρόταση νέων τρόπων βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Επιτροπές ή/και Ομάδες εκπόνησης κανονισμών. Το ΤΕΤ στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και διοικητικού του έργου μεριμνά για τη συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών εκπόνησης μελετών και κανονισμών που αφορούν στο ΠΠΣ του Τμήματος, όπως π.χ. Μελέτη εκπόνησης πρότυπου περιγράμματος μαθήματος, Κανονισμός κινητικότητας Erasmus, Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΤ, Κανονισμός πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική της Τέχνης», Κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κ.ά.

Β.      Το ΤΕΤ μεριμνά για την σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης:

Η ΟΜΕΑ για την εκπόνηση των ετήσιων Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης συνεργάζεται με τα όργανα και τις επιτροπές που έχει συγκροτήσει το ΤΕΤ καθώς και με μέλη του διοικητικού προσωπικού της Γραμματείας του ΤΕΤ και του Ιδρύματος – όταν αυτό απαιτείαι – γενικότερα.  Η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν στην: εισαγωγή, φοίτηση και αποφοίτηση του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος,

 1. στην πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού και του υπόλοιπου διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού όλων των κατηγοριών,
 2. στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών),
 3. στο ερευνητικό έργο των διδασκόντων του Τμήματος, καθώς και
 4. σε κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (αποτίμησης) διατυπώνονται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία παρουσιάζεται, συζητιέται εκτενώς, τροποποιείται επί το βέλτιστο  και τελικά εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, προτού σταλθεί κατά το μήνα Νοέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους στην ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ.

Η εξωτερική αξιολόγηση – ακαδημαϊκή πιστοποίηση του ΠΠΣ του ΤΕΤ διενεργείται με ευθύνη της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ και ακολουθούν τα πρότυπα και τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ σε πλήρη συντονισμό με τις διεθνείς καλές πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα συμπεράσματα, οι συστάσεις και οι προτάσεις των μελών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) λειτουργούν ως προϊόν ανατροφοδότησης και αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποδομών του ΤΕΤ καθώς και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του.

Δημοσιοποίηση της πολιτικής ποιότητας

Η δημοσιοποίηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται από το ΤΕΤ επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. την ενημέρωση του νεοεισαχθέντος φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος επί της εφαρμοζόμενης πολιτικής ποιότητας κατά τις τελετές υποδοχής των προπτυχιακού φοιτητικού πληθυσμού,
 2. την ενημέρωση του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος καθώς και εξωτερικών ενδιαφερόμενων συνεργατών / φορέων (stakeholders) σε διάφορες ημερίδες ή ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση ΠΠΣ και ΠΜΣ ή κατά τη διάρκεια επαφών με επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και σε ερευνητικά προγράμματα,
 3. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΤ και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ για την πληρέστερη ενημέρωση όλου του φοιτητικού πληθυσμού, των αποφοίτων του Τμήματος καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.

Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ αναρτώνται επίσης όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα περί της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζεται από το ΤΕΤ, η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των δράσεων αξιολόγησης, καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ (www.modip.asfa.gr), στην οποία δημοσιοποιούνται επίσης τα κείμενα των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και οι αποφάσεις της ΑΔΙΠ περί πιστοποίησης του ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ και περί πιστοποίησης των ΠΠΣ.

 


Πιστοποίηση ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ ΑΣΚΤ

Απόφαση πιστοποίησης ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ_2018

Final Accreditation Report_ASFA

Πρόταση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ, version 2

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ, version 2

 

ΜΟΔΙΠ & ΕΣΔΠ ΑΣΚΤ (τεύχος), version 2

Πράξη Συγκλήτου – έγκριση ΕΣΔΠ (ΑΔΑ 7ΑΡ546Ψ8ΝΖ-Κ1Λ)_signed

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Κανονισμός διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων ΑΣΚΤ

ΑΣΚΤ – Έντυπο διαχείρισης παραπόνων, v.1

ΑΣΚΤ – Αίτηση διαμεσολάβησης, v.1