ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά

Διαδικασία αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.

Διαδικασία Πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η Α.ΔΙ.Π. διενεργεί την πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. Η πιστοποίηση έχει ως στόχο την επικύρωση της καλής λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Π. Η απόφαση της Α.ΔΙ.Π. περί πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. γίνεται βάση των εκθέσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργείται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ.

Η διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.  περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συντάσσει κείμενο για το Ε.Σ.Δ.Π., το οποίο αποτελεί σχέδιο απόφασης για την οργάνωση, δομή και λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., το οποίο δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθώς επίσης συντάσσει το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.,
  2. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. διαβιβάζει τα προαναφερόμενα κείμενα για το Ε.Σ.Δ.Π. και το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. στον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. προκειμένου να εισηγηθεί στην Σύγκλητο την έγκρισή τους,
  3. Μετά την εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου, αποστέλλεται η απόφαση περί της οργάνωσης, δομής και λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Π. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση,
  4. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την οργάνωση, δομή και λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., η ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π. την πρόταση πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π., η οποία συνοδεύεται από υλικό τεκμηρίωσης,
  5. Η Α.ΔΙ.Π. πραγματοποιεί τεχνικό έλεγχο της πρότασης πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. και επικοινωνεί με την ΜΟ.ΔΙ.Π. για ενδεχόμενες διορθώσεις ή διευκρινίσεις. Ακολούθως, η Α.ΔΙ.Π. συγκροτεί την Επιτροπή Πιστοποίησης για την αξιολόγηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.,
  6. Η Επιτροπή Πιστοποίησης για την αξιολόγηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. μελετά το υλικό και τα στοιχεία τεκμηρίωσης που της διαβιβάζει η Α.ΔΙ.Π., αξιολογεί την ποιότητα του Ε.Σ.Δ.Π. βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, και επισκέπτεται – όταν απαιτείται – το Ίδρυμα. Ακολούθως, συντάσσει Έκθεση Πιστοποίησης, την οποία υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.,
  7. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την οργάνωση, δομή και λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., η ΜΟ.ΔΙ.Π. προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο ποιότητας και προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο της πρότασης πιστοποίησης (π.χ. πρόταση για πιστοποίηση προγράμματος σπουδών).

 

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4009/2011, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, βάση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων, διεθνώς αποδεκτών και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών.

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως εφαρμόστηκε στον πρώτο κύκλο εφαρμογής της. Τη διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης διέπουν οι ίδιες αρχές της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, οι οποίες στη φάση της Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών επικεντρώνεται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών, δηλ. στα ποιοτικά αποτελέσματα αυτών (επίτευξη στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων), και ολοκληρώνεται με την απόφαση πιστοποίησης.

Η διαδικασία της Πιστοποίησης είναι διαδικασία αξιολόγησης· δηλ. περιλαμβάνει εσωτερική αξιολόγηση του υπό αξιολόγηση προγράμματος σπουδών και εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μετά το πέρας των εργασιών της, καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση (διαβαθμισμένη ως εξής: θετική ή θετική υπό όρους ή αρνητική) προς την Α.ΔΙ.Π., και η Α.ΔΙ.Π. λαμβάνει την τελική απόφαση.